ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ରିମ୍ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ

ଭାରତ ମହାସାଗର ରିମ୍ ଦେଶସମୂହ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଦେଶ ଏହି ତ୍ରିଦିବସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ତିନିଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାଏବଂ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ଅନ୍ୟ ଖବର

ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

ù_ûùÄû aòùeû]úu ]ûeYûùe 4 \ke ù^Zû

aûYòRý cªú @û^¦ gcðû I \lòYùKûeò@ûùe ù_ûùÄû @]ôKûeúu C\þùaM iùZß Gaõ Mâûcibûùe Rcò @]ôMâjYKê iÚû^úd ùfûùK _âZýûLýû^ Keò[ôaûùaùk eûRý ieKûe ùKCñ @]ôKûeùe Rêfc Keò _êfòie bd ù\LûCQ«ò ùaûfò _âgÜ Keò[ôùfö

ଜାପାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ର ଡେପୁଟି ଚିଫ କମିଶନ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କରିଥିଲେ ।

ବାରଣସୀରେ ଓଡିଶା ସଂ।ସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଓଡିଆ ସଂଗଠନ

ବାରାଣସେୟ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ନାମକ ଏହି ସୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଓ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡିଆମାନକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।