ଜାପାନ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ରେ ଧୁମଧାମ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ପାଳନ କରି ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରା

ଜାପାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ର ଡେପୁଟି ଚିଫ କମିଶନ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କରିଥିଲେ ।

posco2

ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

tribal-advisory

2017 iê¡û bìcòjú^ @û\òaûiú _eòaûeKê Rcò

Gjû \\ßûeû2016-17 c]ýùe Uò Gi _ò @õPke ùKøYiò @û\òaûiú _eòaûe bìcòjú^ ejòùa ^ûjó ùaûfò @ûgû Keû~ûCQò û cêLýcªú KjòQ«òù~ @û\òaûiú _ê@ Sò@õK gòlûe iêaò]û _ûAñ 2000Uò 100iòU aògòÁ jùÁf ^òcðûY Keû~ûAQò Gaõ @ûC 1400Uò jùÁf ^òcðûYû]ú^ ejòQò û

Prasanta Closeup

ZéZúd ^d^:_â\ìhYe eûR]û^ú

eûR]û^úKê iê¦e I _â\ìhY cêq Keòaû fûMò @ûe¸eê ù~Cñ ^Kèû _âÉêZ Keû~ûA[ôfû Zûjû aûe´ûe Lôfû_ Keû~ûAQòö ùKùZK eûRù^Zû I _âbûagûkú @cfûZªúuê i«êÁ Keòaû fûMò gjú\ ^Me ieKûeú cûùKðU i¹êLùe _ûKòðõ I _ûKð _ûAñ CŸòÁ [ôaû iÚû^ aûõUò \ò@û~ûAQòö

ଜାପାନ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ରେ ଧୁମଧାମ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ପାଳନ କରି ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରା

ଜାପାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ର ଡେପୁଟି ଚିଫ କମିଶନ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କରିଥିଲେ ।

Mr.Basu

gògê @]ôKûe iêelûùe MYcû¤ce bìcòKû MêeêZß_ì‰ð : ZeêY aiê

eûRýe aòbò^Ü Ròfäûeê @ûiò[ôaû MYcû¤c _âZò^ò]ô cûù^ ùicû^ue @^êbìZò a‰ð^û Keò[ôaûùaùk ùib \ò PòfþùWâ^þe bûeZú PKâ ]^ýaû\ @_ðY Keò @ûMûcú \ò^ùe gògê cû^u @]ôKûee iêelû _ûAñ Zûu iõiÚû MYcû¤c ij cògò Kû~ðý Keòa ùaûfò iìP^û ù\A[ôùf û

posco2

ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

prabhat

ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲା: ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଗିରଫ

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସିବିଆଇ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାଙ୍କି ଏବଂ କଟକ ରେ ଥିବା ଘର ଉପରେ ଚଢଉ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା