ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

ù_ûùÄû aòùeû]úu ]ûeYûùe 4 \ke ù^Zû

aûYòRý cªú @û^¦ gcðû I \lòYùKûeò@ûùe ù_ûùÄû @]ôKûeúu C\þùaM iùZß Gaõ Mâûcibûùe Rcò @]ôMâjYKê iÚû^úd ùfûùK _âZýûLýû^ Keò[ôaûùaùk eûRý ieKûe ùKCñ @]ôKûeùe Rêfc Keò _êfòie bd ù\LûCQ«ò ùaûfò _âgÜ Keò[ôùfö

ବାରଣସୀରେ ଓଡିଶା ସଂ।ସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଓଡିଆ ସଂଗଠନ

ବାରାଣସେୟ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ନାମକ ଏହି ସୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଓ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡିଆମାନକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଇରାକରୁ ଫେରିଲେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ର।ପଡା ଶ୍ରମିକ

ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲେ ଷଣ୍ଢପାଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ।