ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆସୁଛୁ ନୂଆ କଳେବର ସହ

ଗୁରୁ କେଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା

କଥକର ଲୟକାରୀ ସହିତ ସିତାର ବାଦନରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ

ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହାଙ୍କ ପରିବେଷଣରୁ । ସେ ପ୍ରଥମେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଭଜନ ମହ।ରୋ ପ୍ରଣାମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟରେ ତିନ ତଳ 16 ମାତ୍ରାରେ ଆକାର ଏବଂ ଗଜଲ ହମାର। ଦିଲ ସବେରେ କେ ସୁନହାର। ଜାମ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଖବର

ଜାପାନ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ରେ ଧୁମଧାମ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ପାଳନ କରି ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରା

ଜାପାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ର ଡେପୁଟି ଚିଫ କମିଶନ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କରିଥିଲେ ।

posco2

ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

tribal-advisory

2017 iê¡û bìcòjú^ @û\òaûiú _eòaûeKê Rcò

Gjû \\ßûeû2016-17 c]ýùe Uò Gi _ò @õPke ùKøYiò @û\òaûiú _eòaûe bìcòjú^ ejòùa ^ûjó ùaûfò @ûgû Keû~ûCQò û cêLýcªú KjòQ«òù~ @û\òaûiú _ê@ Sò@õK gòlûe iêaò]û _ûAñ 2000Uò 100iòU aògòÁ jùÁf ^òcðûY Keû~ûAQò Gaõ @ûC 1400Uò jùÁf ^òcðûYû]ú^ ejòQò û

Prasanta Closeup

ZéZúd ^d^:_â\ìhYe eûR]û^ú

eûR]û^úKê iê¦e I _â\ìhY cêq Keòaû fûMò @ûe¸eê ù~Cñ ^Kèû _âÉêZ Keû~ûA[ôfû Zûjû aûe´ûe Lôfû_ Keû~ûAQòö ùKùZK eûRù^Zû I _âbûagûkú @cfûZªúuê i«êÁ Keòaû fûMò gjú\ ^Me ieKûeú cûùKðU i¹êLùe _ûKòðõ I _ûKð _ûAñ CŸòÁ [ôaû iÚû^ aûõUò \ò@û~ûAQòö

ଜାପାନ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ରେ ଧୁମଧାମ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ପାଳନ କରି ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରା

ଜାପାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ର ଡେପୁଟି ଚିଫ କମିଶନ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କରିଥିଲେ ।

Mr.Basu

gògê @]ôKûe iêelûùe MYcû¤ce bìcòKû MêeêZß_ì‰ð : ZeêY aiê

eûRýe aòbò^Ü Ròfäûeê @ûiò[ôaû MYcû¤c _âZò^ò]ô cûù^ ùicû^ue @^êbìZò a‰ð^û Keò[ôaûùaùk ùib \ò PòfþùWâ^þe bûeZú PKâ ]^ýaû\ @_ðY Keò @ûMûcú \ò^ùe gògê cû^u @]ôKûee iêelû _ûAñ Zûu iõiÚû MYcû¤c ij cògò Kû~ðý Keòa ùaûfò iìP^û ù\A[ôùf û

posco2

ù_ûùÄû aòùeû]úu C_ùe @ûKâcYKê ^ò¦û

ùfûKcûù^ ùÊzûùe Rcò ù\CQ«ò ùaûfò ieKûe _âZûeYûcìkK _âPûe Keò Pûfò[ôaû ùaùk @Zý« @cû^aòK I @^ýûdbûùa ù_ûfòi eûZò @]ô@û aû aWò ùbûeeê @ûù¦ûk^Kûeúcû^u _û^ aeR bûwò PûfòQò ùaûfò Wò.Giþ.I KjòQòö

ଇରାକରୁ ଫେରିଲେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ର।ପଡା ଶ୍ରମିକ

ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲେ ଷଣ୍ଢପାଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ।